شهریور 23, 1401

پروژه پلتایزینگ رباتیک در خطوط تولید مواد غذایی

استفاده از ربات های صنعتی در خطوط تولید شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی روز به روز در حال افزایش است. یکی از اپلیکیشن های مورد […]