انجام سرویس های دوره ای تعمیر و نگهداری رباتیک و قراردادهای پشتیبانی