ربات های جوشکاری یاسکاوا، مناسب برای کاربردهای جوشکاری با دسترسی سخت