استفاده از ربات برای گذاشتن قطعات داخل ماشین و یا خارج کردن آن ها می تواند مزایایی برجسته ای را ارایه دهد: بهره وری, ایمنی, انعطاف پذیری و افزایش کیفیت قطعات.

مطالعه بیشتر